Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΣ 

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε επί προδικαστικού ερωτήματος του διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι η  ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε ως μέτρο αναγκαίο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης στο άνω ορισμένου ορίου ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, αναφέρεται αποκλειστικά σε «εισόδημα» και συνακόλουθα δεν περιλαμβάνει το αποζημιωτικού χαρακτήρα επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όσων στρατιωτικών ή πολιτικών υπαλλήλων έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ειδική εισφορά αλληλεγγύης βεβαιώνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας  που είναι αρμόδιος για την φορολογία του φυσικού προσώπου.

Με αυτά τα δεδομένα οι στρατιωτικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό καθώς έχουν υποβληθεί σε παρακράτηση, από το επίδομα αλλοδαπής που ελάμβαναν,  ανάλογου ποσού ως ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν  για τα έτη από 1-1-2013 και εφεξής.

Προς τούτο θα πρέπει για με τα έτη 2013 και 2014 να γίνει αρχικά ανάκληση των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων με το αίτημα της επιστροφής της αχρεωστήτως παρακρατηθείσας εισφοράς και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής. Για το έτος 2015 θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της παραπάνω προσφυγής μετά την παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο  του εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους αυτού. Στη συνέχεια και υπό την προϋπόθεση, όπως αναμένεται, ότι θα απορριφθούν οι προσφυγές αυτές θα πρέπει να γίνει δικαστική προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.